Review Địa Điểm - Top Việt Review

Review Địa Điểm

Trong địa lý, vị trí và địa điểm được sử dụng để xác định một điểm hoặc một khu vực trên bề mặt Trái Đất hoặc các nơi khác. Thuật ngữ vị trí thường ngụ ý mức độ chắc chắn cao hơn địa điểm, sau này thường chỉ ra một thực thể có ranh giới mơ hồ, dựa nhiều vào các thuộc tính con người hoặc xã hội về nhận dạng địa điểm và ý nghĩa của địa điểm hơn là hình học.

Back to top button